Saturdays

$8 Japanese Highball (2oz) Toki, Soda, lemon zest
$5 Segura (until 4pm) (5oz)